PLATFORMA EDUKACJI ZAWODOWEJ
WIEDZA - RZEMIOSŁO - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

MISJA UCZELNI

Misją Uczelni jest bycie instytucją w oparciu o model uniwersytetu przedsiębiorczości i zarządzającą w modelu "organizacji uczącej się". Za cel stawia sobie podejmowanie działań na rzecz kreowania korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i rynku pracy.   Ideę przedsiębiorczości pragnie popularyzować we współpracy z izbami rzemieślniczymi i cechami rzemiosł poprzez upowszechnianie dobrych praktyk kształcenia zawodowego w oparciu o dualny system kształcenia.                                             

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA

Na drodze zdobywania wiedzy konieczne jest zbliżenie się szkoły i przedsiębiorstwa. Szkołę i przedsiębiorstwo należy traktować jako dwa, uzupełniające się ogniwa przyswajania wiedzy. W społeczeństwie uczącym się korzyści ze współdziałania świata nauki i świata pracy będą odnosiły obie strony. Pracodawcy mogą liczyć na pracowników obdarzonych zarówno kwalifikacjami praktycznymi jak i ogólną wiedzą, kulturą czy zdolnościami własnymi. Dla pracowników zbliżenie do pracy w procesie kształcenia zwiększa szansę na zatrudnienie i odebranie wykształcenia adekwatnego do obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy.
Spełnieniem oczekiwań pracodawców jest przede wszystkim upowszechnienie dualnego systemu kształcenia zawodowego, który w wielu krajach europejskich odgrywa znaczącą, bądź dominującą rolę. Przykłady zastosowania dualnego, przemiennego kształcenia pozwalają stwierdzić, że jest on istotnym czynnikiem poprawy efektywności kształcenia, zmniejszenia stopy bezrobocia młodzieży, poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzrostu jakości i kultury pracy.
System dualny, inaczej podwójny, przemienny oparty jest na równoległym kształceniu w zasadniczej szkole zawodowej umożliwiającym zdobycie wiedzy teoretycznej i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy umożliwiającym bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem. W tym systemie kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście do czynnego życia zawodowego. Dualny system kształcenia zawodowego opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej. Ze względu na ścisły związek teorii z praktyką system, ten jest bardzo wysoko ceniony. Organizacje zrzeszające pracodawców, jak i sami pracodawcy wielokrotnie podkreślali potrzebę modernizacji szkolnictwa zawodowego i dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, uznając to jako jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed systemem oświaty.

DOBRE PRAKTYKI

Szkoły realizujące założenia dualnego systemu kształcenia we współpracy z cechami rzemiosł:

1. Akademicka Zawodowa Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Pile - współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Pile, Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie, Cechem Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski

2. Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu - organ prowadzący: Cech
      Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu

PRZYKŁADY INNYCH DOBRYCH PRAKTYK: szkoły zawodowe prowadzone przez cechy rzemiosł - kliknij tutaj

PATRONAT UCZELNI

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zapewnia szkołom zawodowym prowadzonym przez cechy rzemiosł i izby rzemieślnicze patronat gwarantujący korzyści w postaci:

1. Stymulowanie rozwijania kompetencji przedsiębiorczych:

 • rozszerzona liczba godzin z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” realizowana przez pracowników WSG,
 • zorganizowanie przy szkole Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • włączenie uczniów szkoły w międzynarodowy projekt Gry w Przedsiębiorstwo,
 • zorganizowanie przy szkole Koła Cash Flow,
 • zastosowania w nauczaniu przedsiębiorczości licznych gier edukacyjnych,
 • realizacja dodatkowych warsztatów poradnictwa i doradztwa zawodowego,

2. Rozwijanie kompetencji społecznych wśród uczniów:

 • realizacja dodatkowych zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, negocjacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, savoir-vivre, pracy w grupie,

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijania kultury fizycznej:

 • stworzenie w szkole sekcji AZS WSG,
 • realizacja części zajęć z wychowania fizycznego w formie obozu letniego na kampusie WSG z wykorzystaniem potencjału kompleksu sportowo-rekreacyjnego WSG,

4. Udział uczniów szkoły w nowoczesnych formach kształcenia:

 • umożliwienie korzystania uczniom z zasobów e-learningowych WSG,
 • umożliwienie uczniom korzystania z zasobów m-learningowych wypracowanych w ramach projektu „Nowe wyzwanie w edukacji - zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki”,

5. Rozwijaniu kompetencji obywatelskich oraz umożliwieniu włączania uczniów w kulturę:

 • wizyty studyjne w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG, Muzeum Fotografii WSG, Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego, Exploseum,
 • realizacji dla uczniów szkoły zajęć w ramach przedmiotu „wiedza o kulturze”.

6. Objęcie wsparciem pedagogiczno-metodycznym nauczycieli ze szkoły:

 • stworzeniem specjalnej oferty kursów i szkoleń metodycznych z Centrum Projektów Edukacyjnych,
 • objęciem wsparciem naukowym wybranego Instytutu WSG nauczycieli realizujących specjalistyczne przedmioty zawodowe,
 • preferencyjnych warunków udziału nauczycieli w studiach podyplomowych,

7. Rozwijania samorządności uczniowskiej poprzez udział w projektach i inicjatywach WSG (m.in. Forum Liderów Samorządów Uczniowskich).
8. Wspieranie przy realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w instytucjach współpracujących z WSG, partnerów Uczelni oraz członków Sejmiku Gospodarczego.
9. Umożliwienia uczniom szkoły zdobywania dodatkowych certyfikatów zawodowych potwierdzających kompetencje.
10. Organizacji letnich „zielonych szkół” dla uczniów szkoły, w formie obozów naukowych w laboratoriach specjalistycznych WSG (m.in. laboratoria gastronomiczne, laboratoria mechatroniczne, logistyczne, chemiczne, fizyczne, fotograficzne, informatyczne, itp.).
11. Organizacja wspólnych konferencji naukowo-metodycznych i popularnonaukowych propagujących ideę szkolnictwa zawodowego z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły oraz pracowników i studentów WSG.
12. Możliwość korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z zasobów biblioteki WSG.
13. Możliwość korzystania przez uczniów szkoły z potencjału kół naukowych działających przy WSG.

DORADZTWO

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zapewnia  cechom rzemiosł i izbom rzemieślniczym wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji niepublicznej szkoły zawodowej i do ubiegania się o uprawnienia szkoły publicznej. 
                                                                                                     
Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji szkoły niepublicznej:  

 1. Prezentacja osoby prawnej prowadzącej szkołę
 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego organu prowadzącego szkołę
 3. Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły niepublicznej, w tym:
  a) Oznaczenie osoby prawnej
  b) Nazwa i siedziba szkoły
  c) Typ szkoły, nazwy zawodów, w jakich szkoła zamierza kształcić, datę rozpoczęcia działalności dydaktycznej
  d) Miejsce prowadzenia szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych i zadaniach statutowych szkoły
  e) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
 4. Statut szkoły
 5. Regulamin nauki, zasady klasyfikowania i promowania ucznia oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 6. Ramowe plany nauczania, uwzględniające podstawy programowe kształcenia w danych zawodach, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 7. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Kontakt


Centrum Projektów Edukacyjnych
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
 
Adres biura:
ul. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
 
Tel.: 52) 567 07 07
cpe@byd.pl